Principy ochrany osobních údajů, kterými se řídím.

 1. Vážím si osobních údajů, které jsou se mnou sdíleny, a respektuji je.
 2. Jsem transparentní a zodpovědná v tom, jak nakládám s osobními údaji, které jste mi poskytli.
 3. Dodržuji a respektuji práva na ochranu osobních údajů mých klientů, i sledujících, odběratelů newsletterů a marketingových informací.
 4. Zavazuji se k neustálému zlepšování našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti.

Správce osobních údajů:

 1. Simona Šašková, IČO: 68522461, Lipová 1242, 37006, Srubec, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku v Jindřichově Hradci od 16.9.1998 (dále také jen „Správce“), tímto jakožto správce osobních údajů informuje své obchodní partnery a klienty (dále jen „Subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a o rozsahu práv Subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.
 2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Subjektů údajů a dále údaje shromážděné v rámci uzavírání a plnění smluv se Subjekty údajů a v rámci poskytování svých služeb Subjektům údajů.
 3. Správce zpracovává osobní údaje pro tyto účely:a) plnění smluv a s tím související poskytování služeb, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“);b) dodržení právních povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPRc) pro účely vedení evidence vyžadované právními a stavovskými předpisy a profesní organizací kouče (ICF, International coaching federation) s cílem prokázání praxe a kvalifikace kouče (v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní údaje, údaje o datech a rozsahu poskytnutého koučinku určeného počtem hodin a případně fakturovanou částkou).d) zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu spočívajícího v přímém marketingu. Pouze uživatelům, kteří projevili o takovou službu výslovný zájem, na základě výslovně uděleného souhlasu.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu vzhledem k účelu jejich zpracování. Není-li doba zpracování upravena právním předpisem, pak Správce zpracovává osobní údaje po celou dobu poskytování služeb až do zániku závazků plynoucích ze souvisejících smluv, prodlouženou o dobu nezbytnou se zřetelem k případným kontrolám a k uplatňování práv u obecných soudů, a v případě reklamních sdělení do doby, než odvolá Subjekt údajů svůj souhlas s takovým zpracováním.
 5. Správce je oprávněn předat osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je povinen předávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Správce je oprávněn předat osobní údaje zpracovatelům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou osobní údaje pro Správce zpracovávat.
 6. Subjekty údajů mají zejména právo:a) požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům,b) požádat o kopii svých osobních údajů,c) požádat o opravu svých osobních údajů, a to v případech, kdy tyto osobní údaje budou nepřesnéd) požádat o výmaz osobních údajů zpracovaných Správcem, pokud již pominuly důvody a účel zpracování, nebo pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, či podá námitky do zpracování osobních údajů, eventuálně Správce osobní údaje zpracoval v rozporu s právními předpisye) požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, nebo přenositelnost údajů.

  f) podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  Další informace o právech subjektů údajů jsou dohledatelné mj. na stránkách zmíněného Úřadu pro ochranu osobních údajů zde.

  Správce dále sděluje, že osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (využití služeb, zasílání informací formou e-mailových newsletterů).

  Správce provádí s osobními údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání souhlasu subjekty údajů.

 7. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí.
 8. Správce nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.
 9. Správce neužívá prostředky automatizovaného rozhodování, včetně profilování.
 10. Subjekty údajů se mohou v záležitostech zpracování svých osobních údajů obrátit na Správce prostřednictvím e-mailové adresy info@simonasaskova.cz.

Použití tzv. cookies

Správce využívá pro svou činnost v rámci svých webů tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Užívají se například k ukládání údajů reklamních systémů (Správce konkrétně využívá reklamní systém Facebooku) a ke sledování chování návštěvníků na stránkách (systém Google). Správce v této souvislosti odkazuje uživatele na stránky společností Google a Facebook, které se problematikou ochrany osobních údajů a cookies zabývají a které naleznete pro Google zde a pro Facebook zde.
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů může uživatel jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace Správce odkazuje uživatele na nápovědu jejich internetových prohlížečů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 12. 5. 2020.